Lidmaatschap aanvragen


Lid worden

Isolerend Nederland is een brancheorganisatie van isolatiebedrijven, certificerende instellingen die isolatiewerkzaamheden certificeren en leveranciers van isolatiematerialen. Alle gecertificeerde isolatiebedrijven en leveranciers die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap. Een harde eis is dat Isolerend Nederland -leden – isolatiebedrijven - minimaal één jaar gecertificeerd zijn voor hun isolatiewerkzaamheden, bij SKG IKOB of bij Insula-Certificatie. Het bestuur besluit of het lidmaatschap definitief wordt.

Het lidmaatschap van de Isolerend Nederland kent een groot aantal voordelen.

Geschillenregeling

Om geschillen te beslechten tussen consumenten en Isolerend Nederland -leden heeft Isolerend Nederland een Geschillencommissie opgericht voor isolatiewerkzaamheden die niet onder certificaat zijn uitgevoerd. Bij een geschil geeft de Geschillencommissie aan beide partijen de gelegenheid hun verhaal te doen, waarna zij een bindend advies uitbrengt. Dit is een regeling die laagdrempelig is voor particulieren dat het vertrouwen tussen consument en Isolerend Nederland-leden doet toenemen.

leden van Isolerend Nederland zijn verplicht aan deze regeling deel te nemen en het oordeel van de geschillencommissie te accepteren. Deze regeling is niet van toepassing op geschillen tussen professionele opdrachtgevers en Isolerend Nederland-leden.

Garantievoorwaarden

Isolerend Nederland-leden zijn verplicht een garantie te geven die minimaal voldoet aan de garantievoorwaarden die door onze vereniging zijn opgesteld; ook dit geeft vertrouwen aan opdrachtgevers.

Kwaliteit

Alle werken die worden uitgevoerd door Isolerend Nederland-leden op het gebied van na-isolatie van spouwmuren, het isoleren van vloeren met polyurethaanschuim of reflecterende folies, bodemisolatie, dakspouw-isolatie en het aanbrengen van gepleisterde buitengevelisolatiesystemen dienen onder een door Isolerend Nederland goedgekeurde kwaliteitsregeling (veelal geaccrediteerde procescertificaatregelingen) te vallen. Hierdoor kunnen we stellen dat alle isolatiewerkzaamheden die door Isolerend Nederland-leden worden uitgevoerd gecontroleerd worden.

Public Relations

Isolerend Nederland doet op beperkte schaal aan Public Relations. Desondanks wordt door verschillende belangrijke organisaties, waaronder de Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond en Milieu Centraal naar leden van Isolerend Nederland verwezen. Ook op verbeterjehuis.nl komen de Isolerend Nederland leden voor. Ook komt Isolerend Nederland regelmatig voor in bestekken en zijn er subsidieregelingen die voorschrijven dat de werkzaamheden dienen te geschieden door een Isolerend Nederland-lid.

Daarnaast kent Isolerend Nederland een website. Op de website staat uiteraard de ledenlijst en is ook uitgebreide informatie te vinden over de vereniging. Als ondersteuning voor de leden geeft Isolerend Nederland een bescheiden folder uit. Ook kan Isolerend Nederland door particulieren en zakelijke opdrachtgevers geraadpleegd worden voor vragen. Groot voordeel bij de PR-acties is dat Isolerend Nederland (terecht) als een neutrale organisatie wordt gezien.

Lobby

Het is van belang om op een goede manier in Den Haag en op andere plaatsen te zijn vertegenwoordigd en de stem van Isolerend Nederland-leden te laten horen. Isolerend Nederland heeft goede ingangen in Den Haag en heeft al verscheidene zaken kunnen bewerkstelligen. Als het gaat om belangenbehartiging heeft Isolerend Nederland zelf zitting in Colleges van Deskundigen van certificerende instellingen en is derhalve ook betrokken bij de kwaliteitseisen die aan de werkzaamheden worden gesteld.

Bijeenkomsten

Belangrijk zijn de bijeenkomsten die Isolerend Nederland voor haar leden organiseert. Uiteraard wordt daar nu – gezien de maatregelen – een andere manier voor bedacht; digitaal. Maar het heeft sterk de voorkeur om elkaar ‘live’ te blijven zien. Op ledenvergaderingen komen algemene verenigingszaken aan de orde, de laatste ontwikkelingen en zijn ook vaak sprekers aan het woord of wordt een bezoek gebracht aan werken of bedrijven die meer of minder te maken hebben met isolatie-werkzaamheden.

Het wordt door de leden gewaardeerd elkaar te ontmoeten, en het is dan ook niet verwonderlijk dat leden met elkaar zaken doen en ervaringen uitwisselen.

Ledenondersteuning

We behartigen de algemene belangen van de leden daar waar het bijvoorbeeld gaat om de flora- en faunawet en arbeidsomstandigheden.

Algemene voorwaarden

Isolerend Nederland ontwikkelde ook algemene (offerte)voorwaarden. Deze zijn niet verplicht maar kunnen desgewenst worden gebruikt door Isolerend Nederland-leden.

Huishoudelijk reglement

Alle afspraken die binnen de vereniging worden en die voornamelijk te maken hebben met de bedrijfsvoering worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Veel van de in dit schrijven genoemde “spelregels” staan daar in.

Nieuws

Isolerend Nederland informeert haar leden regelmatig over zaken die de vereniging aangaan in (onregelmatig verschijnende) nieuwsbrieven / mails komen die berichten voorbij.

Contributie

Dit alles wordt voor jullie mogelijk als je lid bent van de vereniging en contributie betaalt. De contributie bedraagt € 2.395,24 per jaar en wordt in 4 kwartalen van € 598,81 gefactureerd. Bedrijven die lid worden van Isolerend Nederland betalen een entreebedrag van € 1.197,62 omdat de nieuwe leden direct mee profiteren van de kennis en het vermogen dat bij Isolerend Nederland is opgebouwd. (prijspeil 2022)

Tenslotte

Isolerend Nederland is een actieve club waar betrokken isolatiebedrijven en leveranciers bij zijn aangesloten. Op de bijeenkomsten die Isolerend Nederland organiseert is altijd een zeer groot aantal (meer dan 60%) leden aanwezig. Een mooi bewijs dat ze wat aan Isolerend Nederland hebben. Waarschijnlijk zal het lidmaatschap ook jullie bedrijf profijt kunnen brengen. Het zou leuk zijn als jullie je bij ons willen aansluiten.