Lidmaatschap aanvragen


Privacyverklaring

Privacyverklaring

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft VENIN Isolerend Nederland een informatieplicht. Dat betekent dat VENIN verplicht is om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat wij met hun persoonsgegevens doen.

Privacybeleid VENIN Isolerend Nederland

Vereniging VENIN Isolerend Nederland (kvk 40465709) is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor ondernemers die werken aan de gebouwschil, en de toeleverende industrie.

Wij bieden diensten aan aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij in sommige gevallen privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Soms werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. De grondslag daarvoor is de overeenkomst - in de vorm van lidmaatschap - die wij met de leden hebben.

Leden zijn alle bedrijven en ondernemers die bij ons zijn aangesloten. Niet leden zijn bedrijven of personen die ons benaderen voor advies, informatie, om een klacht in te dienen etc.

VENIN Isolerend Nederland geeft geen persoonsgegevens af buiten de EU of aan internationale organisaties en maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Naam: Robert Frank Houbaer
Telefonisch via 0318 - 54 49 05 (Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur)
E-mail; via houbaer@venin.nl
Post: VENIN Isolerend Nederland, t.a.v. R.F. Houbaer, Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van ons lidmaatschap, diensten en website verstrek je bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Deze zijn hieronder opgesomd. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de specifieke diensten en functionaliteiten die de leden gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • bedrijfsgegevens
 • lidnummer bedrijf
 • naam contactpersoon
 • e-mailadres contactpersoon
 • telefoonnummer contactpersoon
 • functie contactpersoon
 • geslacht contactpersoon
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een LinkedInpost of een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres in cookies en jouw surfgedrag op onze website

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om je inschrijving voor ons lidmaatschap of overige diensten zoals ledenadvies te kunnen verwerken;
 • om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken;
 • om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren;
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze achterban;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van onze verplichtingen als Nederlandse ondernemers-  en werkgeversorganisatie.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat je gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Cookie-instellingen wijzigen

Bekijk welke cookies er worden gebruikt en wijzig eventueel uw cookie-instellingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je je gegevens wil inzien en eventueel wijzingen kun je contact opnemen met het secretariaat van VENIN Isolerend Nederland als volgt:

Naam: Robert Frank Houbaer
Telefonisch via 0318 - 54 49 01 (Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur)
E-mail; via houbaer@venin.nl
Post: VENIN Isolerend Nederland, t.a.v. R.F. Houbaer, Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 27 september 2022.